Orgel Anja Berlin

Da liegt, Musike drin.

Muß i' denn zum Städtele hinaus

1. Muß i' denn, muß i' dennZum Städtele hinaus,Städtele hinaus und du mein Schatz bleibst hier Wenn i' komm', wenn i' komm',Wenn i' wiederum, wiederum komm',Kehr i' ei' mei' Schatz bei dir : Kann i' glei' net allweil bei dir sei'Han' i' doch mei' Freud' an dirWenn i' komm', wenn i' komm',Wenn i' wiederum, wiederum komm',Kehr' i' ei' mei' Schatz bei dir. 2. Wenn du weinst, wenn du weinst,Daß i' wandere muß,Wandere muß,Wie wenn d'Lieb jetzt wär vorbei sind au' drauß, sind au' drauß,Der Mädele viel, Mädele viel lieber Schatz, i' bleib dir treu.: Denk du nett wenn i' a and're seh No sei mei Lieb' vorbei sind au' drauß, sind au' drauß,Der Mädele viel, Mädele viel lieber Schatz, i' bleib dir treu.
3. Übers Jahr, übers Jahr,Wenn mer Träubele schneidt,Träubele schneidt,Stell i' hier mi' wiedrum ei'Bin i' dann, bin i' dann,Dei' Schätzele no', Schätzele no' So soll die Hochzeit sei.: Übers Jahr do ischt mei' Zeit vorbei Do g'hör i' mei und dei bin i' dann, bin i' dann, Dei' Schätzele no', Schätzele no'So soll die Hochzeit sei.